OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Muchołówka mała Ficedula parva

Muchołówka mała Muchołówka mała Grzegorz Leśniewski

Najmniejsza z muchołówek. Samiec ma szary wierzch głowy i pokrywy uszne, oraz rzucającą się w oczy rdzawą plamę na gardle i górnej części piersi. Samica jest brązowawa. Charakterystyczny dla obu płci jest rysunek na ogonie – nasada skrajnych sterówek jest czysto biała.

Rozmieszczenie w Polsce i w Karpatach

W Polsce: nieliczny lub średnio liczny ptak lęgowy. Najliczniej gniazduje na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i w Karpatach. Na pozostałym obszarze znacznie rzadsza, szczególnie w południowo-zachodniej części kraju.

W Karpatach: Występuje w całym paśmie, ale w części wschodniej jest zdecydowanie liczniejsza. Dochodzi do 1100 m n.p.m. (w Tatrach).

Siedlisko

Preferuje drzewostany liściaste i mieszane (buczyny, grądy), ale także mniej licznie spotkać ją można w borach świerkowych i sosnowych z domieszką gatunków liściastych.

Kluczowe zagrożenia

• Zmniejszanie się powierzchni starych drzewostanów liściastych i mieszanych,

• Usuwanie z lasu drzew dziuplastych oraz obumierających i martwych.

Zabiegi ochronne

• Zachowanie odpowiednio dużej powierzchni starych drzewostanów liściastych i mieszanych,

• Pozostawianie w lesie drzew dziuplastych oraz obumierających i martwych, szczególnie gatunków o miękkim drewnie (brzoza, osika).

Status ochronny
Polska Czerwona Księga Zwierząt -
Bibliografia

BirdLife International. 2004. Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona).

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 8.

Hordowski J. 1999. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom I. Merkator, Przemyśl.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom II. Merkator, Przemyśl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski. Biologica Silesiae, Wrocław.

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.