OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Sóweczka Glaucidium passerinum

Sóweczka Sóweczka Marcin Lenart

Najmniejsza europejska sowa, nie większa niż szpak. Mimo niewielkiego rozmiaru sprawnie poluje na drobne ptaki wróblowe, nawet te dorównujące jej rozmiarami.

Rozmieszczenie w Polsce i w Karpatach

W Polsce: bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Regularnie lęgowy jest w czterech rejonach kraju: w Sudetach, Borach Dolnośląskich, Karpatach i Puszczy Białowieskiej, jednak pełny zasięg występowania tego gatunku nie jest poznany.

W Karpatach: dość liczna w większości karpackich ostoi ptaków, ale poza nimi rozmieszczenie słabo poznane. Sięga do wysokości 1550 m n.p.m.

Siedlisko

Wysokopienne bory iglaste i mieszane z wysokim udziałem świerka lub jodły.

Kluczowe zagrożenia

• utrata siedlisk występowania – obszarów naturalnych borów świerkowych i jodłowych w odpowiednich klasach wieku,

• drapieżnictwo, głównie większych sów,

Zabiegi ochronne

• ochrona i odtwarzanie odpowiednich drzewostanów, sprzyjających temu gatunkowi, z dużą ilością dziuplastych drzew i martwego drewna,

• wywieszanie odpowiednich budek lęgowych w drzewostanach, gdzie brak dziupli.

Status ochronny
Polska Czerwona Księga Zwierząt LC – najmniejszej troski
Bibliografia

BirdLife International. 2004. Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona).

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 8.

Hordowski J. 1999. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom I. Merkator, Przemyśl.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom II. Merkator, Przemyśl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski. Biologica Silesiae, Wrocław.

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.