OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Cietrzew Tetrao tetrix

Cietrzew Cietrzew Grzegorz Leśniewski

Duży kurak leśny o wyraźnym dymorfizmie płciowym – samiec jest czarny z charakterystycznym lirowatym ogonem, samica brązowa, jednolicie ubarwiona. Gatunek oprócz lasów wymaga również terenów otwartych, na których odbywa widowiskowe, zbiorowe toki.

Rozmieszczenie w Polsce i w Karpatach

W Polsce: bardzo nieliczny ptak lęgowy wschodniej i południowej części kraju. Występuje na Mazurach i Podlasiu, w Górach Świętokrzyskich, a także na Polesiu Lubelskim, w Borach Dolnośląskich,  Karpatach Zachodnich i Sudetach.

W Karpatach: występuje w zachodniej części. Najliczniejszy jest na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich oraz w Tatrach. W innych miejscach rzadki.

Siedlisko

Podmokłe lasy w pobliżu terenów otwartych: łąk, upraw leśnych, nieużytków, oraz torfowisk wysokich i podmokłych łąk z zadrzewieniami. W górach aż po górną granicę lasu.

Kluczowe zagrożenia

• melioracje łąk i torfowisk

• zalesianie śródleśnych terenów tokowiskowych

• niepokojenie ptaków na tokowiskach.

Zabiegi ochronne

• przeciwdziałanie utracie miejsc tokowiskowych (zalesienia, melioracje),

• ograniczenie dostępności ludzi do tokowisk w najbardziej newralgicznych okresach,

• redukcja liczebności lisa i kun w miejscach, gdzie występuje cietrzew.

Status ochronny
Polska Czerwona Księga Zwierząt EN - silnie zagrożony wyginięciem
Bibliografia

BirdLife International. 2004. Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona).

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 8.

Hordowski J. 1999. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom I. Merkator, Przemyśl.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom II. Merkator, Przemyśl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski. Biologica Silesiae, Wrocław.

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.