OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska
Gospodarka rolna

W ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (w skrócie „Ptaki Karpat”) zaplanowano szereg działań, których celem jest poznanie stanu zachowania i zapewnienie ochrony ptaków obszarów rolniczych terenu polskich Karpat.

Rolnictwo w Karpatach a ochrona przyrody

Użytki rolne, które zajmują znaczną powierzchnię Polski (w tym także Karpat) to często miejsca występowania unikatowych zespołów flory i fauny. Zespoły te z jednej strony mają charakter antropogeniczny (powstały i są utrzymywane dzięki gospodarczej działalności człowieka), z drugiej stanowią ogromną część naszego dziedzictwa przyrodniczego. Dokonujące się w ostatnich latach zmiany w sposobach gospodarowania na obszarach rolnych niekorzystnie odbijają się na stanie zamieszkujących je populacji wielu roślin i zwierząt. Zarówno intensyfikacja, jak i zaprzestanie działalności rolnej zmienia znacznie charakter obszaru i siedlisk przyrodniczych i tym samym wpływa, najczęściej niekorzystnie, na poziom różnorodności organizmów go zasiedlających. Dlatego zapewnienie rozwiązań podtrzymujących stosowanie w rolnictwie tradycyjnych, ekstensywnych metod hodowli i uprawy jest jednym z kluczowych wyzwań we współczesnej ochronie przyrody.

 

Sianokosy

Sianokosy | Fot. Renata i Marek Kosińscy

 

Inwentaryzacja ptaków siedlisk rolnych

Poznanie rozmieszczenia kluczowych gatunków ptaków związanych z terenami rolniczymi w Karpatach ma szczególne znaczenie w kontekście planowania zrównoważonej gospodarki rolnej, która zapewnia zachowanie wysokich walorów przyrodniczych regionu. Stąd w ramach projektu „Ptaki Karpat” prowadzona jest inwentaryzacja rozmieszczenia i liczebności grup ptaków związanych z krajobrazem rolnym. Uzyskane w ramach inwentaryzacji dane mają na celu m.in. ułatwienie rolnikom z obszaru Karpat przystępowania do programu rolnośrodowiskowego.

Warsztaty rolne

Z myślą o przedstawicielach izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat przygotowywane są spotkania warsztatowe. Dotyczą one zasobów przyrodniczych obszarów rolnych Karpat i potrzeby ich ochrony, w szczególności zaś rozwoju gospodarki rolnej sprzyjającej jak najlepszemu zachowaniu siedlisk ptaków terenów otwartych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie problemom związanym z wdrażaniem założeń programu rolnośrodowiskowego na obszarach górskich i tym gatunkom ptaków, które kwalifikują rolników z regionu Karpat do wzięcia udziału w tym systemie dopłat.

Program rolnośrodowiskowy w Karpatach

Wypracowanie systemu dopłat rolnośrodowiskowych, dopasowanego do specyfiki regionu, jest jednym z kluczowych elementów skutecznego systemu ochrony przyrody obszarów rolnych w górach. To jedno z wyzwań, jakie podejmuje OTOP, realizując projekt „Ptaki Karpat”. Pozwoli on na zwiększenie w Karpatach udziału rolników w „pakietach przyrodniczych” programu rolnośrodowiskowego, dotyczących ochrony ptaków i cennych siedlisk łąkowych, a tym samym wspomoże uzyskanie przez nich korzyści z gospodarowania na obszarach górskich w sposób respektujący potrzeby przyrody.

Materiały do pobrania

przejdź »

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »