OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Bielik Haliaeetus albicilla

Bielik Bielik Marcin Nawrocki

Największy spośród krajowych ptaków szponiastych. Jego populacja, po latach spadku liczebności, znów wzrasta, dzięki czemu gatunek ten zasiedlił środkową i południową Polskę.

Rozmieszczenie w Polsce i w Karpatach

W Polsce: bardzo nieliczny gatunek lęgowy. Zasiedla przede wszystkim Pojezierza i Pobrzeża, Nizinę Śląską, Polesie Lubelskie i Kotlinę Sandomierską.

W Karpatach: nielęgowy, w okresie wędrówki i zimowania pojawia się nad zbiornikami wodnymi i większymi rzekami.

Siedlisko

Gniazduje w większych kompleksach starszych drzewostanów w lasach różnego typu, najczęściej w borach sosnowych. Wymaga obecności w pobliżu siedlisk wodnych – zbiorników wodnych,  wybrzeża morskiego lub doliny dużej rzeki, gdzie zdobywa pokarm.

Kluczowe zagrożenia

• niepokojenie ptaków w strefach ochronnych (prace leśne, turystyka),

• zatrucia wywołane przez ołów z amunicji myśliwskiej i zatrutą padlinę,

• kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz turbinami wiatrowymi.

Zabiegi ochronne

• tworzenie stref ochronnych w miejscach gniazdowania i egzekwowanie tej formy ochrony,

• budowa platform lęgowych,

• ograniczenie stosowania śrutu ołowianego do polowań na ptaki wodne.

Status ochronny
Polska Czerwona Księga Zwierząt LC - mniejszego ryzyka
Bibliografia

BirdLife International. 2004. Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona).

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 8.

Hordowski J. 1999. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom I. Merkator, Przemyśl.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom II. Merkator, Przemyśl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski. Biologica Silesiae, Wrocław.

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.