OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pluszcz Cinclus cinclus

Pluszcz Pluszcz Marcin Nawrocki

Krępy, brązowo ubarwiony ptak wróblowy z białą plamą na gardle i piersi. Zasiedla szybko płynące cieki, w szczególności górskie potoki, gdzie zdobywa pokarm nurkując pod wodą.

Rozmieszczenie w Polsce i w Karpatach

W Polsce: bardzo nieliczny ptak lęgowy. Zwarty zasięg obejmuje góry – Karpaty i Sudety. Nielicznie także na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, a zupełnie sporadycznie na niżu w północnej części kraju.

W Karpatach: Zasiedla całe pasmo w szerokim zakresie wysokości – od 250 do 1660 m n.p.m.

Baner mapa rozmi

Siedlisko

Przede wszystkim czyste rzeki i potoki górskie o wartkim nurcie. Poza górami gniazduje na szybko płynących odcinkach niewielkich cieków wodnych.

Kluczowe zagrożenia

• Gatunek obecnie nie wydaje się być zagrożony, choć potencjalnie negatywny wpływ mogą mieć chemiczne zanieczyszczenia górskich cieków wodnych oraz ich regulacje hydrotechniczne (prostowanie nurtu, betonowanie brzegów i dna koryta).

Zabiegi ochronne

• Ochrona górskich potoków przed chemicznymi zanieczyszczeniami oraz zaniechanie regulacji hydrotechnicznych.

Status ochronny
Polska Czerwona Księga Zwierząt -
Bibliografia

BirdLife International. 2004. Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona).

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 8.

Hordowski J. 1999. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom I. Merkator, Przemyśl.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom II. Merkator, Przemyśl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.

Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski. Biologica Silesiae, Wrocław.

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.