OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie

Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie - siedliska przyrodnicze

20.11.2013
Paleśnianka, prawobrzeżny dopływ Dunajca Paleśnianka, prawobrzeżny dopływ Dunajca Tomasz Wilk

Na terenie Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego na nielicznych wzniesieniach przekraczających 500 m n.p.m., np. w okolicy Jamnej, w paśmie Brzanki i Liwocza, wykształciło się piętro regla dolnego z zespołem żyznej buczyny karpackiej w formie reglowej. W strefie tej, w szczytowych partiach grzbietów, m.in. na Rosulcu (516 m n.p.m.), Mogile, w paśmie Brzanki, rozwinęła się ponadto kwaśna buczyna górska.

Omawiany obszar leży głównie w zasięgu piętra pogórza, w którym, przyjmując formę podgórską, również występuje żyzna buczyna karpacka, m.in. na Liwoczu, gdzie utworzono obszar siedliskowy Natura 2000 Liwocz, na Trzemeskiej Górze (390 m n.p.m.), Kokoczu (434 m n.p.m.), w pobliżu Jamnej i Siekierczyny. Lasy jodłowe spotkamy np. w paśmie Styru i Mogiły, w rejonie Ciężkowic i Jamnej. Na stromych, pokrytych rumoszem skalnym, zacienionych i wilgotnych stokach w paśmie Brzanki obecne są niewielkie płaty otoczonej buczyną jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym. Na uboższych glebach, m.in. w okolicach Bukowca, w rezerwacie Skamieniałe Miasto czy na Słonej Górze (403 m n.p.m.), wykształcił się bór mieszany dębowo-sosnowy. Do wysokości 400 m n.p.m., najczęściej na stromych zboczach dolin rzek i potoków, rzadziej na dnie dolin rozwinął się grąd subkontynentalny. Nieliczne dobrze zachowane fragmenty tego zbiorowiska znajdziemy m.in. na stokach Styru i Mogiły, w rejonie Kąśnej Dolnej, w dolinie Białej pomiędzy Pławną a Zborowicami, w dolinie Paleśnianki, koło Golanki i Lubaszowej.

Łęgi wierzbowe, olszowe i jesionowe w wyniku działalności człowieka zajmują obecnie niewielką część swojego naturalnego zasięgu. Nieduże fragmenty wykształcającej się na terasach zalewowych w dolinach rzek i potoków nadrzecznej olszyny górskiej istnieją np. w dolinie Paleśnianki, w okolicy Ciężkowic, Rudy Kameralnej i Jastrzębi. Wzdłuż niewielkich potoków ciągną się wąskie pasy podgórskiego łęgu jesionowego. Na terasach zalewowych dużych i średnich rzek (Dunajca, Białej, Wisłoki) występują zarośla wiklin nadrzecznych stanowiące stadium sukcesji poprzedzające rozwój łęgu wierzbowego.

Wśród zbiorowisk nieleśnych warto wymienić spotykane na nasłonecznionych zboczach wzniesień oraz dolin rzecznych (Dunajca, Białej, Wisłoki) zbiorowiska o charakterze muraw kserotermicznych z kłosownicą pierzastą, ciemiężykiem białokwiatowym, omanem szlachtawą i goryczuszką orzęsioną, a także porastającą wychodnie piaskowca roślinność naskalną. Szczególnie bogate florystycznie są świeże łąki rajgrasowe oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i wilgotne łąki ostrożeniowe. Występują one m.in. w dolinie Białej, Jastrzębianki, Siemiechówki, Brzozowianki oraz w granicach obszaru siedliskowego Natura 2000 Łąki nad Młynówką, chroniącego również zbiorowiska szuwarowe i trzęsawiska, ziołorośla nadrzeczne, zarośla wierzbowe, olszynkę górską i niewielkie płaty grądów. Unikatowe siedliska pionierskiej roślinności rozwijającej się na kamieńcach górskich potoków objęto ochroną w ramach ostoi utworzonych w dolinach Dunajca, Białej i Wisłoki. Na terenie Pogórzy duży procent fitocenoz stanowią synantropijne zbiorowiska związane z gruntami ornymi oraz roślinność ruderalna. Znikomy procent obszaru zajmują natomiast siedliska wodne, wśród których należy zwrócić uwagę na nieliczne starorzecza istniejące w dolinach Ropy (Siepietnica, Siedliska Sławęcińskie, Topoliny) oraz Wisłoki (Kołaczyce).

 

Tekst jest fragmentem rozdziału „Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie”
z książki „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”.
Autorka: Marta Wantuch

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież