OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pogórze Zachodniobeskidzkie

Pogórze Zachodniobeskidzkie - fauna

14.11.2013
Nurogęś Nurogęś Henryk Janowski

Świat zwierzęcy Pogórza Zachodniobeskidzkiego ustępuje bogactwu gatunkowemu sąsiadujących z nim Beskidów, głównie poprzez znacznie mniejszy udział gatunków rzadkich w skali kraju. Natomiast ciekawym jego aspektem jest przenikanie się fauny górskiej i nizinnej na tym terenie.

Ssaki

Spośród ssaków istotne populacje mają tu nietoperze – głównie podkowiec mały (z najważniejszymi koloniami rozrodczymi w okolicach Nowego Wiśnicza). Ponadto z ciekawszych gatunków należy wymienić: popielicę, wydrę oraz wędrujące czasami dorzeczem Raby łosie. Nie brakuje też niestety obcych gatunków inwazyjnych, których występowanie tutaj jest wynikiem działalności człowieka i zagraża gatunkom rodzimym; wśród nich są jenot oraz na razie sporadycznie spotykane norka amerykańska i szop pracz.

Ptaki

Awifauna lęgowa omawianych pogórzy skupia łącznie około 160 gatunków. Do najbardziej charakterystycznych należy zaliczyć ptaki leśne, np. jarząbka (występującego na Pogórzu Wiśnickim i lokalnie na Pogórzu Wielickim), słonkę, dzięcioły: czarnego, zielonosiwego i średniego, siniaka, lelka, puszczyka uralskiego, trzmielojada, muchołówki małą i białoszyją. W grupie tej znajduje się też kilka gatunków bardzo rzadkich i zagrożonych w skali kraju, np. dzięcioł białogrzbiety (zasiedlający Pogórze Wiśnickie), dzięcioł trójpalczasty (z jedynym stanowiskiem na Pogórzu Wiśnickim), sóweczka (Pogórze Wiśnickie), włochatka (Pogórze Wiśnickie), puchacz (jeden raz stwierdzony pod Gdowem).

Zespół ptaków terenów otwartych i półotwartych zasiedlających omawiane pogórza jest dość bogaty, chociaż niewiele w nim gatunków rzadkich w Karpatach, np. jarzębatka (zasiedlająca nasłonecznione zbocza nad dolinami rzek), ortolan i świergotek polny (sporadycznie lęgowe na Pogórzu Wielickim) i srokosz (nielicznie lęgowy w dolinie Stradomki). Dominującym gatunkiem terenów otwartych jest gąsiorek, a wysokie zagęszczenia na pastwiskach i łąkach osiągają derkacz i przepiórka.

Występowanie ptaków wodnych na Pogórzu Zachodniobeskidzkim ograniczone jest jedynie do koryt rzecznych oraz nadrzecznych kompleksów stawów i żwirowni, a także do Zbiornika Dobczyckiego. Występuje tu dość dużo ciekawych gatunków lęgowych w naturalnych korytach rzek, od ptaków górskich (pluszcz, pliszka górska) poprzez szeroko rozmieszczone (zimorodek, brodziec piskliwy, nurogęś) po nizinne (sieweczka rzeczna, rybitwa rzeczna, brzegówka). W grupie tej na wymienienie zasługują żołny lęgowe w niektórych latach na różnych stanowiskach w dorzeczu Raby. Na stawach, żwirowniach i na Zbiorniku Dobczyckim gniazdują ponadto kaczki (m.in. czernica, głowienka, krakwa, cyranka, płaskonos), gęś gęgawa, łabędź niemy, chruściele (łyska, kokoszka wodna, wodnik), perkozy (dwuczuby, rdzawoszyi, zausznik i perkozek), rybitwy (rzeczna i białowąsa), bączek oraz błotniak stawowy. Większość stanowisk rzadkich dla Karpat ptaków wodnych znajduje się tuż przy granicy Pogórza Śląskiego, na stawach w okolicach Skoczowa i Wadowic. Na terenach podmokłych w dolinach rzek występują: czajka, kszyk i świergotek łąkowy. W nadrzecznych lasach można zobaczyć ponadto remiza, dziwonię oraz bociana czarnego i czaplę siwą, a także dzięcioły białoszyjego i średniego.

W zabudowie wiejskiej często spotkamy dzięcioła białoszyjego i bociana białego, zanikają natomiast pójdźka i płomykówka.

Gady i płazy

Na Pogórzu Zachodniobeskidzkim występuje co najmniej pięć gatunków gadów (jaszczurki: zwinka, żyworodna i padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata). Spotykamy tu także ponad 10 gatunków płazów, z gatunkami charakterystycznymi zarówno dla gór: salamandrą plamistą, traszką karpacką i górską oraz kumakiem górskim, jak i nizin: kumakiem nizinnym, traszką grzebieniastą i rzekotką drzewną. Oba kumaki oraz traszki karpacka i grzebieniasta są przedmiotami ochrony w niektórych obszarach siedliskowych Natura 2000.

Ryby

W Sole, Rabie i w dorzeczu Stradomki (głównie w Tarnawce) występują gatunki ryb i kręgoustych wymienione w załączniku II dyrektywy siedliskowej, takie jak: łosoś (sztucznie wsiedlany), brzanka, głowacz białopłetwy, boleń i minóg strumieniowy, a także endemiczna brzanka karpacka i wiele innych gatunków typowych dla rzek podgórskich.

Bezkręgowce

Z gatunków wodnych na wymienienie zasługuje także małż – skójka gruboskorupowa, której populacja zasiedla rzekę Cedron na Pogórzu Wielickim.

 

Tekst jest fragmentem rozdziału „Pogórze Zachodniobeskidzkie”
z książki „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”.
Autor: Łukasz Kajtoch

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież