OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska
Gospodarka leśna

W ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (w skrócie „Ptaki Karpat”) zaplanowano szereg działań, których celem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań prowadzących do zrównoważonej gospodarki leśnej w polskich Karpatach. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy Lasów Państwowych i parków narodowych, a także prywatni właściciele lasów.

Funkcja karpackich lasów

Karpaty w dużej części porośnięte są przez cenne przyrodniczo lasy, których nie spotka się nigdzie indziej w Polsce. Lasy te stanowią ostoję różnorodności biotycznej, miejsce życia ogromnej liczby gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Są ważnym źródłem surowców odnawialnych, głównie drewna, ale także owoców runa leśnego, roślin ozdobnych i leczniczych, czy wreszcie zwierząt łownych. Wpływają na klimat, retencję wody i właściwości gleby. Kształtują również krajobraz, co szczególnie uwidacznia się właśnie na obszarach górskich.

Powyższe cechy i funkcje karpackich lasów sprawiają, że zachowanie ich w odpowiednim stanie jest priorytetem ochrony przyrody w Karpatach, Polsce i Europie. W ochronie zasobów przyrodniczych Karpat szczególną rolę odgrywają zatem zarządcy obszarów leśnych. Dlatego też specjalne działania projektowe kierowane są do osób i instytucji sprawujących pieczę nad lasami – głównie pracowników Lasów Państwowych i parków narodowych, a także zarządców prywatnych.

 

Bieszczady Grzegorz Lesniewski

Bieszczady | Fot. Grzegorz Leśniewski

 

Inwentaryzacja ptaków siedlisk leśnych w Karpatach

Poznanie rozmieszczenia kluczowych dla karpackich lasów gatunków ptaków i stanu ich siedlisk ma szczególne znaczenie w kontekście planowania zrównoważonej gospodarki leśnej, nie naruszającej w istotny sposób zasobów przyrodniczych regionu. Dlatego w ramach projektu „Ptaki Karpat” prowadzona jest inwentaryzacja rozmieszczenia i liczebności wybranych grup ptaków, w tym m. in. gatunków związanych z siedliskami leśnymi.

Uzyskane dzięki badaniom dane pozwolą na analizę wartości przyrodniczej poszczególnych obszarów Karpat i ustalenie priorytetów ochrony awifauny w tych miejscach. Wypracowane zostaną też wytyczne dotyczące niezbędnych zabiegów ochronnych, służących zachowaniu i ochronie poszczególnych gatunków. Skuteczna ochrona ptaków, jako grupy „parasolowej”, zapewni jednocześnie ochronę pozostałych, równie cennych elementów środowiska przyrodniczego Karpackich lasów, związanych z ptakami szeregiem złożonych zależności.

Warsztaty leśne

Grupa interesariuszy związanych z karpackimi lasami zaproszona zostanie do udziału w trzech specjalnie dla nich przygotowanych spotkaniach warsztatowych. Uczestnicy tych spotkań zapoznają się ze znaczeniem zasobów przyrodniczych Karpat. Będą mogli poznać cechy siedliska zajmowanego przez wybrane gatunki ptaków oraz rodzaje działań gospodarczych, w stosunku do których ptaki wykazują szczególną wrażliwość i które mogą stanowić dla nich zagrożenie. Podczas warsztatów podjęta zostanie również dyskusja nad kształtem systemu ochrony zasobów przyrodniczych gór.

Strategie ochrony leśnych siedlisk ptaków w Karpatach

Czynnikiem silnie wpływającym na prawidłową realizację funkcji lasów jest właściwie prowadzona gospodarka leśna. Od jej charakteru zależy zachowanie ciągłości dostarczania surowców potrzebnych człowiekowi oraz ciągłość istnienia życia w lasach w całej swej różnorodności i na wszystkich jej poziomach. Po dyskusjach z przedstawicielami zarządców lasów w Karpatach oraz na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji ptaków karpackich lasów zaproponowane zostaną kompleksowe rozwiązania dla gospodarki leśnej, które przedstawione zostaną w formie strategii.

Mamy nadzieję, że wdrożenie w przyszłości wytycznych zaproponowanych w strategiach zapewni zarówno korzyści gospodarcze dla społeczeństwa, jak i przetrwanie wszystkim gatunkom będącym nieodzowną częścią karpackiej przyrody.

Materiały do pobrania

przejdź »

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »