OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Ogólne

Inwentaryzacja

07.08.2012

Poznanie rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków polskiej części Karpat oraz zebranie informacji na temat stanu ich siedlisk i zagrożeń to jedno z głównych zadań projektu „Ptaki Karpat". W ramach tego zadania w latach 2011-2014 prowadzona jest inwentaryzacja awifauny polskich Karpat. Jej celem są przede wszystkim gatunki ptaków szczególnie istotne dla ochrony awifauny gór.

Są to m.in. gatunki z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej i Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt należące do poniższych grup:

Metodyczną inwentaryzację uzupełniają dane dotyczące przygodnych obserwacji ptaków z regionu Karpat. Dane te zbierane są za pomocą internetowej aplikacji dostępnej w dziale Obserwacje, z której może skorzystać każda osoba zarejestrowana w serwisie www.ptakikarpat.pl.

Wyniki inwentaryzacji zostaną użyte m.in. do przygotowania szczegółowych zaleceń do ochrony poszczególnych gatunków i grup oraz ich siedlisk, strategii ekonomiczno-przyrodniczych dla różnych interesariuszy (rolników, leśników, lokalnych społeczności), a także planowania przestrzennego, przygotowywania dokumentów związanych z ochroną przyrody, takich jak Plany Zadań Ochronnych, czy uszczegółowienia granic obszarów Natura 2000 i korytarzy ekologicznych.

Informacje są także udostępniane instytucjom związanym z gospodarowaniem i ochroną zasobów przyrodniczych, które są zainteresowane danymi o awifaunie podlegających im terenów (np. karpackim Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska, Parkom Narodowym i Krajobrazowym, Nadleśnictwom i in.).

ptaki

W końcowym okresie realizacji projektu wyniki badań i obserwacji zostaną zebrane w publikacji książkowej podsumowującej projekt: Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona". Do czasu wydania publikacji wszystkie informacje są na bieżąco analizowane i w formie obszernych raportów publikowane w dziale Inwentaryzacja.

O części inwentaryzowanych ptaków napisano szerzej w dziale Atlas Ptaków.

Instrukcje metodyczne inwentaryzacji poszczególnych grup ptaków znajdują się tutaj.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież